سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

19 شعبان 1019 هجري 28 اوت 1646 ميلادي

19 شعبان 1019 هجری
28 اوت 1646 ميلادی
18- پروانه ای خطاب به گماشتگان ماليات گيرندگان و زمين داران حومه چاندپور فرمانداری سنبهل در مورد به اطلاع رساندن اعطای (؟) بيگا زمين بعنوان کمک معاش به سيد شاهين طبق فرمان اکبر مورخ اول جمادی الثانی 983 هجری (7 سپتامبر 1575 ميلادی) در نتيجه تماس او با دربار بااسناد ثبوت واگذاری و اشغال آن.
اين سند آسيب ديده به خط شکسته دارای سرنامه الف و يک مهر ناقص صدر شاهجهان می باشد.
ش.آ.م.هـ. 9/2719 برگ 1
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.