چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١

مجموعه اسطرلاب

مجموعه بيش از دويست نوع اسطرلاب موجود در مركز بين المللي ميكروفيلم نور
٤/١٠/٢٠١٨ - ٨:٥٠

مجموعه بيش از دويست نوع اسطرلاب موجود در مرکز بين المللی ميکروفيلم نور

 اسطرلاب آلتی است نجومی که در گذشته برای سنجش ارتفاع، سمت بعد و ميل خورشيد و ستارگان – تعيين وقت در ساعات شبانه روز – تعيين جهت قبله و زمان طلوع و غروب آفتاب و مقاصد ديگر بکار می رفته است. هندوستان از جمله سرزمين هايی است که آلات فلکی و نجومی منجمله اسطرلاب در آن در گذشته مورد استفاده دانشمندان قرار می گرفته است.

کتاب حاضر يکی از بزرگترين و متنوع ترين مجموعه های اسطراب، کره ای – سطح – مدوّر – طبلی و سرطانی و..... موجود در هند است. اين مجموعه تصوير بيش از دويست نوع اسطرلاب در اندازه ها و شکلهای مختلف را در بردارد.
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.