سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

اول جمادي الثاني 983 هجري 7 سپتامبر 1575 ميلادي

اول جمادی الثانی 983 هجری
7 سپتامبر 1575 ميلادی
6- فرمان جلال الدين محمد اکبر اشاره به اعطای 606 بيگا زمين مدد معاش در حومه چاندپور و اعظم پور فرمانداری سنبهل که قبلاً به اسم شيخ مبارک، مولانا کمل مفتی و پسرانش و گروهی از مردم بوده. چون حومه های مذکور به خالصه شريفه انتقال داده شده گيرنده گان در دادگاه شاهنشاه حضور بهم رساندند و ادعای خود را ثابت کردند. بنابر اين فرمان سلطنتی برای اعطای 697 بيگا زمين (که 50 بيگا از آن مزروعی رعيتی و باقيمانده خود کاشته وغيره) مطابق جزئياتی که در فرمان آمده.
اين رونوشت به خط شکسته دارای دو مهر سيد نور عالم متولی می باشد.
ش.آ.م.هـ. 5/2719 برگ 1 رونوشت

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.