سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

983 هجري 76 1575 ميلادي

983 هجری
76-1575 ميلادی
7- استشهاد نامه با اشاره به کشمکش بين وجيه الدين و مولانا احمد خطيب در مورد خواندن خطبه که بطور مسالمت آميز طی حيات فقيد ميان حاتم دانشمند حل و فصل شده بود. طبق تسويه آن وجيه الدين قادر به خواندن خطبه نبود بنابر اين امتياز خواندن خطبه به مولانا احمد خطيب داده شد و بعد از مرگ او اسم پسرش مولانا نظام الدين از سوی ميان عبد الحليم و علمای ديگر سفارش شده بود بدين ترتيب موضوع در حضور خواجه غلام حسين حل شد.
اين سند آسيب ديده به خط شکسته دارای 16 مهر همراه امضای شهود می باشد.
ش.آ.م.هـ. 6/2719 برگ 1
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.