سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

8 شعبان 1020 هجري 14 اكتبر 1611 ميلادي

8 شعبان 1020 هجری
14 اکتبر 1611 ميلادی
9- استشهاد صادره بامهر نور صدر دوره جهانگير يادآور فرمان اکبر مورخ اول جمادی الثانی 983 هجری (7 سپتامبر 1575 ميلادی) می شود که در مورد اعطای 25 بيگا زمين مدد معاش در حوالی حومه چاندپور فرمانداری سنبهل به سيد شاهين متولی و ديگران منجمله حميد می باشد. از 25 بيگا وی 19 بيگا زمين به اسم گيرنده گان تاييد گرديده و 6 بيگا زمين باقيمانده را کسر نمود.
اين سند به خط شکسته دارای سرنامه "الله نور السموات و الارض" و مهر مجری می باشد.
ش.آ.م.هـ. 8/2719 برگ 1

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.