سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

17 فروردين 7 جلوس (جهانگير) 12 شوال 1021 هجري 28 نوامبر 1621 ميلادي

17 فروردين 7 جلوس (جهانگير) 12 شوال 1021 هجری
28 نوامبر 1621 ميلادی
10- استشهاد بامهر مير محب الله خطاب به کدا خداها (چوهدری ها) و قانونگو وغيره حومه حويلی (مجتمع اوجين ناحيه ملوا). بدينوسيله اعلام می دارد که طبق استشهاد صدرهای (وزرا) سابق 100 بيگا زمين باير و بلااستفاده افتاده در دهکده نيخيری حومه حويلی اوجين قبلاً به سبتامبر و زونانداران (بزرگانِ دينی هندو) ديگر واگذار شده بود که در ديولا مهاکل (اسم معبد) مشغول خدمت بودند. چون زمين مذکور در نزديکی خالصه قرار داشت نواب خنده آوران دهکده نيخيری را همراه بادهکده های خاچوريا، شمله نصير، تاکوريا قاضی و خرجعالی به چند ائمهداران از آغاز تخاقی 11، 6 جلوس واگذار کرد. در اين حال گيرنده گان واقعی به دادگاه صدر ناحيه مراجعه کردند که دريافت ادعای آنها راست بوده و زمين را به اسم آنها تاييد کرد. به مخاطبين دستور داد که اعطای مذکور 100 بيگا زمين را در دهکده نيخيری به اسم گيرندهگان واگذار و بابت مال و جهات، اخراجات، تکرار زراعت و ضبط هر ساله مزاحم آنها نشوند.
اين سند اندکی آسيب ديده به خط شکسته دارای مهر محب الله خان می باشد.
ش.آ.م.هـ. 4/2738 برگ 1

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.