سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

دوره جهانگير 1627 1605 ميلادي

دوره جهانگير 1627-1605 ميلادی
8- رو نوشت پروانه صادره بامهر اعتبار خان خطاب به خواجه محمد حسين. اعطای 10 بيگا زمين در دهکده برندابن واقع در باغ رانی کنور (که از آن 5 بيگا زمين باغ و 5 بيگا قابل کشت) به اسم مشخص مذکور رانی. دستور داده می شود که زمين را به گيرنده آن داده شود و مزاحم او نگردند.
اين سند به خط شکسته دارای سرنامه الله اکبر می باشد.
ش.آ.م.هـ. 1/2712 برگ 1

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.