سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

7 صفر 1063 هجري – 26 جلوس شاهجهان 7 ژانويه 1653 ميلادي

7 صفر 1063 هجری – 26 جلوس شاهجهان
7 ژانويه 1653 ميلادی
19- پروانه ای خطاب به گماشتگان زمين داران و ماليات گيرندگان حومه چاند پور فرمانداری سنبهل. ياد آور فرمان اکبر مورخ اول جمادی الثانی 283 هجری (7 سپتامبر 1575 ميلادی) در مورد اعطای زمين مدد معاش به حامد در حومه مذکور. به اطلاع می رساند چون حامد در قيد حيات می باشد و زمين را در اختيار خود دارد همان زمين به اسم او تاييد می شود.
اين سند آسيب ديده به خط شکسته دارای سرنامه "(هو الله) القدير العظيم" و يک مهر محمد هاشم يکی از وزراء شاهجهان می باشد.
ش.آ.م.هـ. 10/2719 برگ 1

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.