سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

5 رجب 1056 هجري 17 اوت 1646 ميلادي

5 رجب 1056 هجری
17 اوت 1646 ميلادی
15- تملک نامه اجرائ از عبد الواجد، خواجه احمد و ديگران در مورد تصاحب زمين مسکونی اجدادی آنها بااندازه 19*4-1 يارد (گز) فيروز شاهی به اسم خانم بی بی مهابت دختر شيخ نعمت الله ساکن سانديلا بسوی مهاتوانا.
اين سند به خط شکسته دارای سرنامه الف و امضا و علايم مجری و شهود می باشد.
ش.آ.م.هـ. 2/2714 برگ 1
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.