سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

اول جمادي الثاني 983 هجري 7 سپتامبر 1575 ميلادي

اول جمادی الثانی 983 هجری
7 سپتامبر 1575 ميلادی
5- فرمان جلال الدين محمد اکبر اشاره به اعطای 3088 بيگا زمين در حومه چاندپور فرمانداری سنبهل بعنوان مدد معاش به اسم سيد شاهين متولی، همراه بايک گروه مردم. نظر به اينکه حومه مذکور به خالصه شريفه انتقال داده شده گيرنده گان بادربار شاهی تماس گرفته و ادعای خود را به پايه ثبوت رساندند. بنابر اين برای اعطای 2334 بيگا زمين بلا استفاده (غير مزروعی) و 367 بيگا زمين کشت کاری شده (مزروعی رعيتی) از محلات فهرست شده در فرمان دستورات سلطنتی صادر شده است. لذا از عاملين، ناظمين و ماليات گيرنده گان خواسته می شود که از دستورات اطاعت کنند.
اين سند به خط شکسته دارای مهر تاييديه حميد می باشد.
ش.آ.م.هـ. 3، 4/2719 برگ 1 رونوشت.
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.