سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

15 جمادي الاول 1041 هجري 9 دسامبر 1631 ميلادي

15 جمادی الاول 1041 هجری
9 دسامبر 1631 ميلادی
12- تصحيحه (بازرسی نامه) خطاب به متصديان، چوهدريها (کدخداها) و قانونگوهای حومه حويلی اوجين در مورد اينکه طبق فرمان جنت مکانی (جهانگير) اسناد حکام و تصحيحه های (بازرسی های) صدرها (وزرا) گذشته 115 بيگا زمين در حومه حويلی مذکور به ليلادهر و ديگران واگذار شده بود. اعطای مذکور را تاييد و به مخاطبين دستور داده می شود که بابت مال و جهات، اخراجات و ماليات ديوانی ديگر مزاحم آنها نشوند.
اين سند به خط شکسته دارای سرنامه الله اکبر و يک مهر کم رنگ بر پشت و چندين تائييديه رسمی بزبان فارسی و دکنی دارد.
ش.آ.م.هـ. 8/2738 برگ 1

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.