سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

7 شعبان 972 هجري 10 مارس 1565 ميلادي

7 شعبان 972 هجری
10 مارس 1565 ميلادی
3- رو نوشت يک فرمان اکبر برای اعطای 3/2 سهميه قانونگوی و کد خدای حومه سانديلا فرمانداری لکهنؤ به اسم مير علی و فتح الله و 3/1 سهم به اسم قطب. همچنين وظايف گيرنده گان در سند ذکر شده است.
اين رونوشت به خط شکسته دارای سرنامه الف و هيچ مهر تايِيديه ندارد.
ش.آ.م.هـ. 2/2738 برگ 1 رونوشت.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.