چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١
انتشار فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين – هند

انتشار فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دكتر ذاكر حسين – هند

به گزارش روابط عمومي مركز بين المللي ميكروفيلم نور فهرست نسخه هاي خطي فارسي و عربي كتابخانه دكتر ذاكر حسين جامعه مليه اسلاميه – دهلي نو توسط اين مركز در دو جلد بچاپ رسيد.
٤/١٩/٢٠١٧ - ١٣:٣١
به گزارش روابط عمومی مرکز بين المللی ميکروفيلم نور فهرست نسخه های خطی فارسی و عربی کتابخانه دکتر ذاکر حسين جامعه مليه اسلاميه – دهلی نو  توسط اين مرکز در دو جلد بچاپ رسيد.

در رونمايي از فهرست نسخه های خطی کتابخانه ذاکر حسين که باحضور پرفسور عابدی رئيس کتابخانه ذاکر حسين و آقای عثمان لاويج رئيس کتابخانه غازی خسرو بيگ از بوسنی هرزگوين انجام گرفت. دکتر مهدی خواجه پيری درباره چاپ اين فهرست ها گفت مجموعه نسخه های خطی کتابخانه دکتر ذاکر حسين در وضعيت نامناسبی قرار داشت که توسط مرمت کاران مرکز نور طی دو سال کليه نسخه های خطی آفت زدايي، مرمت و جلد سازی شد. سپس عکس برداری کليّه نسخه ها توسط اين مرکز انجام گرفت. و فهرست نسخه های خطی آن در دو جلد فارسی و عربی بچاپ رسيد. اين کتابخانه دارای 952 نسخه خطی فارسی است که فهرست تفصيلی آن به زبان فارسی در 592 صفحه همراه با مقدمه و فهرست اسامی نسخه ها، مؤلفين و شارحين و کاتبان نسخه بچاپ رسيد. همچنين فهرست نسخه های خطی عربی اين کتابخانه به زبان عربی شامل 610 نسخه در 398 صفحه در چاپخانه مرکز ميکروفيلم نور بچاپ رسيد. دکتر خواجه پيری اشاره کرد که تهيه فهرست بزبان انگليسی از نسخه های خطی عربی و فارسی کتابخانه دکتر ذاکر حسين توسط مرکز ميکروفيلم نور در دست اقدام است. آقای پرفسور عابدی رئيس کتابخانه ذاکر حسين ضمن قدردانی از همکاری مرکز بين المللی ميکروفيلم نور با کتابخانه دکتر ذاکر حسين خواستار چاپ همانند نسخه های خطی نفيس اين کتابخانه توسط مرکز ميکروفيلم نور گرديد. 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.