سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

28 ارديبهشت – 8 ربيع الثاني 1023 هجري – 9 جلوس جهانگير 18 ماه مه 1614 ميلادي

28 ارديبهشت – 8 ربيع الثانی 1023 هجری – 9 جلوس جهانگير
18 ماه مه 1614 ميلادی
11- پروانه ای خطاب به متصديان، کداخداها و قانونگوهای حومه حويلی اوجين (ناحيه ملوا). بدينوسيله به اطلاع مخاطبين می رساند که 50 بيگا زمين مدد معاش (نيمه قابل کشت و نيمه بار) در ناحيه مذکور به اسم ايکس پد (؟) جاندن بر اساس سندهای حکام سابق و استشهاد صدر ملوا تاييد شده است. از آنها می خواهد از گيرنده حال وجهات اخراجات، تکاليف ديوانی حبوبات سلطانی وغير اخذ نکنند.
اين سند به خط شکسته دارای سه مهر ناخوانا و چند تصويب در حاشيه می باشد.
ش.آ.م.هـ. 3/2738 برگ 1
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.