سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

6 شعبان 1056 هجري 17 سپتامبر 1646 ميلادي

6 شعبان 1056 هجری
17 سپتامبر 1646 ميلادی
16- تملک نامه اجرايی از خانم مالوزن عثمان ساکن ناحيه سانديلا بسوی مهاتوانا در مورد يک قطعه زمين مسکونی به مساحت 15*14 يارد (گز) فيروز شاهی. اعلام ميدارد که زمين مذکور را شوهرش بعنوان مهريه به او داده بود و وی زمين مذکور را به اسم خانم بی بی مهابت همسر شيخ تاج الدين ساکن سانديلا انتقال داده.
اين سند به خط شکسته داری سرنامه الله اکبر و امضا و علامت مجری و شهود می باشد.
ش.آ.م.هـ. 3/2714 برگ 1

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.