سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

13 رجب 1052 هجري 7 اكتبر 1642 ميلادي

13 رجب 1052 هجری
7 اکتبر 1642 ميلادی
14- يادداشت دهکده دارای جمع کل اراضی پيمايش گرفته و اختصاص داده شده به 29 نفر بانشان دادن هر قطعه زمين که آنها در اختيار گرفتند.
اين سند به خط شکسته آسيب ديده و دو مهر و امضای شهود دارد.
ش.آ.م.هـ. 1/2714 برگ 1

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.