یکشنبه ١٠ مهر ١٤٠١

تاريخ ندارد

تاريخ ندارد
15- پروانه ای از سرهنگ گاردنير به بيهم سنگ ناظم منطقه سالون ياد آور اعطای 25 بيگا زمين پيمايش شده واقع در شهرک حبيس به سيد هيبت الله پسر مولوی علی اکبر بر اساس اسناد پادشاه بيگم و عاملين سابق می شود.
اين سند به خط شکسته و دارای سرنامه "الف" و مهر تاييديه قاضی عادل حسين می باشد.
(شماره کتابخانه 2098 – رونوشت – برگ1)
16- ناقص چاپ شده.
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.