چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١
چاپ نسخه همانند قرابادين منظوم

چاپ نسخه همانند قرابادين منظوم

چاپ نسخه همانند قرابادين منظوم از كتابخانه ايا صوفيه بخط محمود بن محمد الازهري كه در تاريخ 834 هجري كتابت گرديده
٤/٦/٢٠١٨ - ١٢:٣١
شماره کتاب: 1
موضوع:        پزشکی طب / منظوم
نام مؤلف:      قرابادين
نام کاتب:       محمود بن محمد بن محمد الازهری
نوع خط: نستعليق                عدد اوراق: 145                  عدد سطور: 19                  زبان: فارسی
آغاز: حمد بی عد ناگزيرست و ثنا                   هم سپاسی بی نهايت بر خدا
انجام: همی ز گفت مسيحی که معرفت معلوم     ز حميات ثوابت که وقت ادبارست
توضيحات: اين نسخه منظوم موسوم به قرابادين، بشماره 3712 کتابخانه ايا صوفيا است، بخط نستعليق زيبا است در آخر نسخه آمده است. تمت هذه النسخة الشريفة المستخرجه من الکتب اللطيفه علی يد اضعف عباد الله محمود بن محمد الازهری، ختم الله عواقبه والحمد ولی التوفيق بالخير حسنة، ثلث و اربعين و ثمانمائة،
                            نوشتم من ندانم تاکه خواند                          يقينم من نمانم اين بماند
بخش نخستين کتاب در کليات پزشکی است که خواص مفردات داروها را به ترتيب حروف الفبا نظم کرده در "خاتمه" به علاج مفاصل پرداخته، داری ديباچه ای به شيوة غزل بانظمی ضعيف از فرزند سراينده.
"در صفحه 2 پ، آورده است:
اضعف الداعی محمد گفته است باتمام نسخه اين ديباچه را
                   بر جوار حق پيوست آن پدر                         يافت از حق رحمت و لطف و رضا
                   تابمايد يادگار اين نسخه اش                       هم بود سلطان اعظم را دعا
و يک بيت شعر در صفحه آخر نسخه آمده است:
                   اين عالم جان و جان عالم                           خوش در قدم تو آل آدم
عنوان اثر در پشت نسخه بصورت" کتاب فارسی منظوم فی الطب" نقل شده امّا سراينده در صفحه 4 درباره نام آن گفته:
                   چون اصول انتخابات اصول                           بود و شد نامش "اصول منتخب"
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.