سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

14 ربيع الثاني 1063 هجري – 26 جلوس شاهجهان 14 مارس 1653 ميلادي

14 ربيع الثانی 1063 هجری – 26 جلوس شاهجهان
14 مارس 1653 ميلادی
20- تصحيحه مصدقه (بازرسی نامه) صادر شده بامهر محمد هاشم در تاييد اعطای 50 بيگا زمين کمک معاش در حومه چاندپور فرمانداری سنبهل به اسم شيخ شاه محمد و وارثين ديگر سيد شاهين گيرنده اصلی زمين.
اين سند به خط شکسته دارای يک مهر می باشد.
ش.آ.م.هـ. 11/2719 برگ 1
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.