سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

11 جلوس (شاهجهان) 8 1637 ميلادي 38 1637 ميلادي

11 جلوس (شاهجهان) 8-1637 ميلادی
38-1637 ميلادی
13- رونوشت يک تصديق بامهر ميرزا خان. اعطای دهکده های آهو و دهانندا (10 دهکده) را به اسامی موهان، چندر بهان و پرشوتم داس کدخداهای دهر بعنوان وجه انعام و نانکر (جايزه وفاداری) تاييد می کند. همچنين اعلام ميدارد که اين تاييديه بر اساس فرامين و اسناد قبلی صادره شده است.
اين سند به خط شکسته دارای سرنامه الف و يک مهر تاييديه قاضی می باشد.
ش.آ.م.هـ. 60/2733 برگ 1

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.