سه شنبه ٥ بهمن ١٤٠٠

17 ربيع الثاني 982 هجري 6 اوت 1574 ميلادي

17 ربيع الثانی 982 هجری
6 اوت 1574 ميلادی
4- اقرار نامه اجرايی از شيخ وجيه الدين پسر بيخان خاطب حومه چاندپور فرمانداری سنبهل. اعلام ميدارد که در خطابت حومه مذکور اجداد مجری و شيخ احمد پسر شيخ معين الدين سهيم بوده اند. اعلام ميدارد که او هم از همان روش پيرويو خطبه عيد الفطر را خواهد خواند و شيخ احمد خطبه عيدالاضحی را خواهد خواند. متعاقباً 200 بيگا زمين بين آنها بطور مساوی تقسيم شد.
اين سند به خط شکسته دارای هفت مهر باامضاهای شهود می باشد.
ش.آ.م.هـ. 2/2719 برگ 1

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.