یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

فهرست اسناد فهرست اختصاري اسناد موجود (جلد سوم) نسخ خطی

کل ٦٢٣, ١/٣٢صفحه



تاریخعنوانردیف
 20 ربيع الاول 757 هجري 23 ماه مارس 1356 ميلادي1
 No title2
 19 جمادي الاول 987 هجري 14 ژوييه 1579 ميلادي3
 4 شهريور – 43 جلوس اكبر 27 اوت 1598 ميلادي4
 23 اسفند – 47 جلوس اكبر 13 مارس 1603 ميلادي5
 8 فروردين ماه – 48 جلوس اكبر 28 ماه مارس 1603 ميلادي6
 23 ذوالحجه 1016 هجري 19 ماه اوريل 1608 ميلادي7
 7 رجب 1017 هجري 17 اكتبر 1608 هجري8
 5 ربيع الثاني 1020 هجري 17 ژوين 1611 ميلادي9
 11 ربيع الثاني 1023 هجري 21 ماه مه 1614 ميلادي10
 5 – مهر ماه – بهمن جلوس جهانگير 28 سپتامبر 1614 ميلادي11
 13 ذوالقعده 1035 هجري 6 اوت 1626 ميلادي12
 7 مهر ماه زمان جهانگير – ماه سپتامبر13
 22 اذر – سومين جلوس شاهجهان 13 دسامبر 1630 ميلادي14
 7 رجب 1042 هجري 18 ژانويه 1633 ميلادي15
 اول مرداد ماه 6 جلوس شاهجهان 23 جولاي 1633 ميلادي16
 8 ابان ماه 7 جلوس شاهجهان 31 اكتبر 1634 ميلادي17
 5 رجب 1047 هجري – 11 جلوس 23 نوامبر 1637 ميلادي18
 19 – اسفند ماه – 11 جلوس شاهجهان 22 شوال 1047 هجري – 9 ماه مارس 1638 ميلادي19
 5 ذو القعده 1049هجري – 13 جلوس (احتمالاً شاهجهان) 27 ماه فيريه 1640 ميلادي20

صفحه ١ از ٣٢ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ٢٠ ٣٠
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.