یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

فهرست اسناد فهرست اسناد بدست رسيده (جلد چهارم) نسخ خطی

کل ٤٥٢, ١/٢٣صفحهتاریخعنوانردیف
 4 شعبان 966 هجري 12 ماه مه 1559 ميلادي1
 رجب 967 هجري مارس – اوريل 1560 ميلادي2
 7 شعبان 972 هجري 10 مارس 1565 ميلادي3
 17 ربيع الثاني 982 هجري 6 اوت 1574 ميلادي4
 اول جمادي الثاني 983 هجري 7 سپتامبر 1575 ميلادي5
 اول جمادي الثاني 983 هجري 7 سپتامبر 1575 ميلادي6
 983 هجري 76 1575 ميلادي7
 دوره جهانگير 1627 1605 ميلادي8
 8 شعبان 1020 هجري 14 اكتبر 1611 ميلادي9
 17 فروردين 7 جلوس (جهانگير) 12 شوال 1021 هجري 28 نوامبر 1621 ميلادي10
 28 ارديبهشت – 8 ربيع الثاني 1023 هجري – 9 جلوس جهانگير 18 ماه مه 1614 ميلادي11
 15 جمادي الاول 1041 هجري 9 دسامبر 1631 ميلادي12
 11 جلوس (شاهجهان) 8 1637 ميلادي 38 1637 ميلادي13
 13 رجب 1052 هجري 7 اكتبر 1642 ميلادي14
 5 رجب 1056 هجري 17 اوت 1646 ميلادي15
 6 شعبان 1056 هجري 17 سپتامبر 1646 ميلادي16
 1056 هجري – 19 جلوس شاهجهان 1646 ميلادي17
 19 شعبان 1019 هجري 28 اوت 1646 ميلادي18
 7 صفر 1063 هجري – 26 جلوس شاهجهان 7 ژانويه 1653 ميلادي19
 14 ربيع الثاني 1063 هجري – 26 جلوس شاهجهان 14 مارس 1653 ميلادي20

صفحه ١ از ٢٣ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.