indianislamicmanuscript.com

24 ذوالقعده 1246 هجري /11 بيساكهـ بدي 5 ماه مه 1831 ميلادي

24 ذوالقعده 1246 هجری /11 بيساکهـ بدی
5 ماه مه 1831 ميلادی
5- تمسک اجرائ توسط پرتهی دوبه و درجان زمين دار ساکنين حومه سانديلا، دهکده علی پور هندوا. ضامن چنا زمين دار دهکده سرهاری پور است که در کدخدای محمد دايم زندانی است. تعهد می کند که موقعيکه متصديان فرمانداری کدخدا دايم لازم دارد او را پيش آنان حاضر می کنند و در صورتيکه آنها موفق به اين کار نشوند مسئول آن خواهند بود.
اين سند به زبان فارسی خط شکسته دارای ظهر نويسی های رسمی به زبان فارسی و هندی می باشد.
(شماره کتابخانه 1565. اصلی – برگ 1)