indianislamicmanuscript.com

14 ذوالقعده 1247 هجري 15 اوريل 1832ميلادي

14 ذوالقعده 1247 هجری
15 آوريل 1832ميلادی
19- بيع نامه اجرائ از سيد فرحت علی پسر سيد هادی علی وکيل خانم راکهی و خانم گوهر دختران سيد محمدی ساکنين شهرک امروها فرمانداری سنبهل، استان شاهجهان آباد در مورد فروش 8 بيسواس زمين بخشودگی در دهکده رسول پور حومه امروها نذرانه دار فرمانداری به ارث رسيده از سيد محمدی. اعلام می دارد که او زمين خود را به سيد وارث علی در برابر مبلغ -/1356 روپی از آغاز فصل ربيع 1220 فصلی (1821 ميلادی) فروخته است و پول آن را دريافت کرده است.
اين سند به خط شکسته روی يک برگ بهادار مبلغ -/12 روپی به اجرا در آمده و دارای سرنامه "الف" و چندين مهر باامضای مجريان و شهود و ظهر نويسی های اداری می باشد.
(شماره کتابخانه 42/2523- اصلی – برگ1)