indianislamicmanuscript.com

17 ماه مه 1832 ميلادي 3 جيتهـ 1239 فصلي

17 ماه مه 1832 ميلادی
3 جيتهـ 1239 فصلی
20- قضاوت دادگاه ديوانی منطقه آگرا باحضور آقای راسون هرت بودهان قاضی کفيل پرونده داير شده از سوی اچانند ساکن بندرابن عليه چنتان داس و بلديو در مورد دادخواستی مورخ 26 اوت 1828 در مورد ادعای بر ملک ارثی متوفا سيوا داس باارزش مبلغ -/146 روپی داير شده در دادگاه صدر امين و صدر امين مذکور پرونده روز 16 مارس 1826 ميلادی از بحث خارج کرده بود.
اين سند به خط شکسته فارسی روی يک برگ رسمی بهادار -/1 روپی دارای يک مهر کم رنگ دادگاه می باشد.
(شماره کتابخانه – رونوشت. برگ 1)