indianislamicmanuscript.com

1056 هجري – 19 جلوس شاهجهان 1646 ميلادي

1056 هجری – 19 جلوس شاهجهان
1646 ميلادی
17- استفتا در مورد کسی به اسم زيد قبل از ازدواج خودش موفق به کسب 144 بيگا زمين در اله آباد بعنوان کمک معاش. بعداً وی 40 بيگا از آن را پيش خود نگهداشت و باقيمانده را به اسامی خالد، بکر و بشر. بعد ازدواج کرد و همان نامه را به سه پسر خود داد. درپی مرگ زن اول خود وی دوباره ازدواج کرد و دو پسر و چهار دختر از زن دوم مش بدنيا آمدند. بنابر اين زيد پسر و 4 دختر و يک همسر را از خود باقی گذاشت. کل زمين کمک معاش (144 بيگا) در اختيار خودش بود.
بعد از مرگ زيد پسران او از زن اول سعی کردند زمين را متصرف شوند باگفتن اينکه اسامی آنها از اول در متن ذکر شده است بدين ترتيب زمين مورد بحث به آنها تعلق دارد. اين باعث ايجاد نزاعی شد.
حکم دادگاه مقرر داشت که اساساً زمين به زيد تعلق دارد و بين همه پسرانش و دخترانش و بيوه آن قسمت شود.
اين سند به خط شکسته دارای سرنامه "هو الحق" و پنج مهر می باشد.
ش.آ.م.هـ. 1/2715 برگ 1