indianislamicmanuscript.com

15 صفر 1247 هجري 26 جولاي 1831 ميلادي

15 صفر 1247 هجری
26 جولای 1831 ميلادی
10- اقرار نامه / تمسک / رهن نامه اجرائ از حبيب الله پسر شيخ عبدالله از منطقه مرادآباد در مورد 6 بيگا زمين خام واقع در ده هراوی حومه کيرات پور. اعلام می دارد او زمين مذکور را پيش محمد بخش پسر محمد نعيم از شهرک کيرات پور در برابر مبلغ -/8 روپی برای مدت سه سال از 1239 فصلی تا پايان 1241 فصلی رهن گذاشته است و تمام پول را دريافت کرد. اعلام ميدارد که بعد از انقضای مدت رهن وی پول دريافتی استرداد داد و زمين را پس خواهد گرفت.
اين سند به خط شکسته روی يک برگ بهادار -/2 روپی به اجرا در آمده است و دارای مهر و امضای مجری می باشد.
(شماره کتابخانه 10/2609 – اصلی – برگ1)