سه شنبه ٨ آذر ١٤٠١

تكميل العرفان

نویسنده : محّمد على ماه رضوى کتابخانه : كتابخانه درگاه عاليه چشتيه،احمداباد گجرات موضوع : تصوّف زبان : فارسى شماره کتاب : 7

شماره ميكروفيلم: 7/1          موضوع: تصوّف
شماره كتابخانه:12/1
نام كتاب: تكميل العرفان
نام مولّف: محّمد على ماه رضوى
نوع خط: نستعليق برگ: 7سطر: 17زبان: فارسى
آغاز: بعد از سپاس بيقياس پروردگار و ستايش رسول مختار و مودّت اولاد اطهار...
توضيحات: در بيان وجود و تنزّلات سته در يك »مقدمه« و هشت »فصل« و »خاتمه« نگاشته شده‏است.
مقدمه در وجود حق. فصل اوّل- علم حق تعالى -2علم تفصيلى -3عالم ارواح -4عالم مثال -5شهادت -
6انسان كامل -7مرتبه ظهور حق -8حال و خاتمه در نور وجود حق تعالى.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.