یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

انصافنامه

نویسنده : ولى بن يوسف کتابخانه : كتابخانه عاليه مهدويه،پالن پور گجرات موضوع : عقايد زبان : فارسى شماره کتاب : 4

شماره ميكروفيلم: 3       موضوع: عقايد
نام كتاب: انصافنامه
نام مولّف: ولى بن يوسف
نوع خط: نستعليق برگ: 73سطر: 13زبان: فارسى
آغاز: حمد بيحد و ثناء بيعدد مر پادشاهى را كه وجود هر مومن جود و نتيجه جود اوست...
توضيحات: مولّف از پيروان و معتقدان سيّد محمّد جونپورى )متوفّى 910ه'./ 1505م.( مى‏باشد كه دعوى مهدويت نموده بود. اين اثر مشتمل بر ابواب زير است:
باب اوّل: ثبوت مهدويت، باب دوّم: انكار مهدى، باب سوّم: نهى نماز پنج گانه بدنبال منكران مهدى، باب چهارم: مجالست و موالفت مخالفان مهدى، باب پنجم: حكم منافقى تاركان هجرت و صحبت، باب ششم:
بستن جماعت خانه، باب هفتم: در بيان آنكه حضرت ميران تعين رابعين فرمودند، هشتم: در بيان آنكه حضرت ميران علم خواندن را منع فرموده جز ذكرالله، باب نهم: ذكرالله، باب دهم: عشق، باب يازده: در بيان امر به معروف و نهى از منكر.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.