سه شنبه ٨ آذر ١٤٠١

هداية

نویسنده : حامد بن سيّد مجيد الكريم کتابخانه : كتابخانه عاليه مهدويه،پالن پور گجرات موضوع : فقه زبان : عربى شماره کتاب : 5

شماره ميكروفيلم: 4      موضوع: فقه
نام كتاب: هداية
نام مولّف: حامد بن سيّد مجيد الكريم الحسنى
نوع خط: نسخ برگ: 135سطر: 19زبان: عربى
آغاز: الحمد لله الذى اعلى معالم العلم و اعلامه و اظهر شعائر الشرع و احكامه...
توضيحات: مشتمل است بر صد و سى و چهار »فصل« درباره مسائل فقهى از جمله: وضو، غسل، صلوة، اذان، صدقه، رمضان ومانند آنها.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.