یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

هشت بهشت

نویسنده : امير خسرو دهلوى کتابخانه : كتابخانه درگاه پير محمد شاه احمداباد گجرات موضوع : منظومه ‏ها زبان : فارسي شماره کتاب : 1

شماره ميكروفيلم: 1/1موضوع: منظومه
نام كتاب: هشت بهشت
نام مولّف: امير خسرو دهلوى )متوفّى 725ه'./ 1324م.(
تاريخ كتابت: 1124ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 74سطر: 11زبان: فارسى
آغاز: آنكه از مرده زنده گرداند آنچنان هركه هست بتواند
توضيحات: آغاز افتاده. از صفحه 35شروع شده. پنجمين مثنوى از پنج گنج اوست در داستان بهرام
گور كه به سال 701ه'./ 1302م. در 3350بيت در برابر هفت گنبد نظامى گنجوى سروده است و آغاز
مى‏شود با مناجات، درود به سوى روضه محمّدى، صفت معراج، مدح نظام الدّين اولياء، مدح سلطان علاء
الدّين محمّد شاه، نصيحت به دختر خود، جلوه هشت بهشت وهفت پيكر كه در اينجا از مثنوى‏هاى خود به
ترتيب ياد مى‏كند و سپس به آغاز داستان مى‏پردازد.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.