چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

فتاوي عالمگيري

نویسنده : شيخ نظام کتابخانه : كتابخانه دانشكده فورت ويليام دهلي موضوع : فقه زبان : فارسى شماره کتاب : 8

شماره کتابخانه : 622، 621              موضوع: فقه
نام كتاب: فتاوی عالمگيری
نام مؤلف: شيخ نظام
نوع خط: نسخ تعداد صفحات: جلد اول 292، دوم 784 و سوم 988 زبان: فارسى
آغاز: کتاب الطهارة و فيه سبعة ابواب. الباب الاول فی الوضوء و فيه خمسة فصول...
توضيحات: اين هر اثر مجموعه ای از مسائل و احکام شرعی منطبق با مذهب حنفی است. شيخ نظام و گروهی از علما آنرا بنا بدستور مبراتور اورنگ زيب در سال 1656 ميلادی تدوين کردند. اين اثر با "کتابت طهارت" آغاز و بر متفرقات خاتمه می يابد. جلد اول و دوم باهم صحافی شده. اين نسخه را رايق بن شيخ محمد يار القريشی اهل دهلی کتابت کرده ولی تاريخ کتابت آن ذکر نشده است.
قسمت چهارم اين رساله با شماره کتابخانه 622 از "کتاب الشفا" آغاز و با "کتاب الميقات" ختم می شود. اين قسمت را فتح علی اهل لاهور در سال جلوس 36 اورنگ زيب (93 – 1692 ميلادی) کتابت کرده است.
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.