یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

البستان

نویسنده : اسماعيل بن سيّد احمد کتابخانه : كتابخانه درگاه پير محمد شاه احمداباد گجرات موضوع : تفسير زبان : عربي شماره کتاب : 8

شماره ميكروفيلم: 3/1م وضوع: تفسير
شماره كتابخانه: 185
نام كتاب: البستان )تفسير سوره يوسف(
نام مولّف: اسماعيل بن سيّد احمد معروف به سيّد احمد جعفر ثانى
نام كاتب: به خط مولّف تاريخ كتابت: 1034ه'.
نوع خط: نسخ برگ: 28سطر: 19زبان: عربى
آغاز: ... اى ضم اليه ابن يامين فلما خلا معه قال له ما اسمك قال ابن يامين...
توضيحات: آغاز افتاده، از صفحه 84شروع شده است. سال تاليف 1033ه'.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.