یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

حاشيه تفسير سلطانجى

نویسنده : احمد فياض العالم کتابخانه : كتابخانه درگاه پير محمد شاه احمداباد گجرات موضوع : تفسير زبان : عربي شماره کتاب : 9

شماره ميكروفيلم: 3/2موضوع: تفسير
شماره كتابخانه: 178
نام كتاب: حاشيه تفسير سلطانجى شاهى
نام مولّف: احمد فياض العالم ابن ابى كمال‏الدّين
نوع خط: نسخ برگ: 321سطر: 23زبان: عربى
آغاز: بسم نبيه الكريم... محمّد و آله و سلم قوله الم و نحوه من فواتح جميع السور...
توضيحات: انجام افتاده است. محشّى اين حاشيه را بيشتر از نگاه ادبى و ويژگيهاى دستورى مورد نقد
وبررسى قرار داده و به شرح و تفسير عبارات مشكل پرداخته است.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.