یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

چهل حكايات

نویسنده : محمّد بن جلال شاهى کتابخانه : كتابخانه درگاه عاليه چشتيه،احمداباد گجرات موضوع : مناقب زبان : فارسى شماره کتاب : 3

شماره ميكروفيلم: 3       موضوع: مناقب
شماره كتابخانه: 26
نام كتاب: چهل حكايات
نام مولّف: محمّد بن جلال شاهى رضوى )از نيمه دوّم سده نهم هجرى(
نام كاتب: عبدلله ولد ملا عبدالشكور شجره نويس
نوع خط: نسخ برگ: 29سطر: 17زبان: فارسى
آغاز: حمد بيحد خداوندى را سزد كه خاندان نبوت بتشريف طهارت ازلى...
توضيحات: چهل حكايت است در مناقب و كرامات سيّد محمّد عبدالله ملقّب به شاه عالم )متوفّى 880ه'./
1475م.( و پدرش ملّقب به قطب عالم )متوفّى 857ه'./ 1453م.( كه از نوادگان مخدوم جهانيان بخارايى و از
مردم گجرات بودند.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.