دوشنبه ١٤ آذر ١٤٠١

مثنوى معنوى

نویسنده : عبداللطيف بن عبداللّه‏ عبّاسى گجراتى کتابخانه : كتابخانه مولانا ازاد دانشگاه اسلامي عليگر جلد دوم موضوع : منظومه زبان : فارسي شماره کتاب : 3

شماره ميكروفيلم: 2/2 موضوع: منظومه
شماره كتابخانه: 171 .Per .J
نام كتاب: مثنوى معنوى (نسخه ناسخه)
نام مولّف: عبداللطيف بن عبدالله عبّاسى گجراتى (متوفي 1048 ه'./1638 م.)
تاريخ كتابت: 1090 ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 122 سطر: 19 زبان: فارسى
اغاز: اين دفتر دفتريست از نسخه ناسخه مثنويات سقيمه و مثبت و مروج نسخ صحيحه
مستقيمه كه كمترين...
توضيحات: مولّف، اين نسخه را به دفعات با هشتاد نسخه مثنوى، بلكه زياده مقابله نموده
و در خدمت استادان بزرگ ان را با نسخ صحيح و قابل اعتماد مقابله و بر اساس تحقيق لفظ و
معنا مرتب ساخته، چنانكه نخست ديباچههاى ان را كه خالى از اغلاط نبوده و عناوين داستانها
را كه اكثر الفاظش نامانوس بوده، درست نموده و ايههاى قرانى كه مولوى بطريق اقتباس و
اشاره در طى ابيات اشاره به ان فرموده از مصحف مجيد بر اورده به قيد سوره همه جا بر ان حواشى
نگاشته و ترجمه ايهها را به نظم در اورده و احاديث رسالت پناه و اقوال اوليا و اذكيا را در ان
گنجانيده و نيز اشتباهاتى كه توسط كاتبان صورت گرفته و به سبب ان بعضى اشعار در
متن نيامده را دوباره در متن گنجانيدهاست.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.