دوشنبه ١٤ آذر ١٤٠١

چهار چمن

نویسنده : منشى چندر بهان لاهورى متخلّص به برهمن کتابخانه : كتابخانه مولانا ازاد دانشگاه اسلامي عليگر جلد دوم موضوع : تاريخ زبان : فارسي شماره کتاب : 9

شماره ميكروفيلم: 4/2 موضوع: تاريخ
شماره كتابخانه: Abd us-Salam 293
نام كتاب: چهار چمن
نام مولّف: منشى چندر بهان لاهورى متخلّص به برهمن (متوفي 1073 ه'./1662-3 م.)
نام كاتب: لچهمى ولد مهاراج رام كايسته بهتناگر بن گهاسى
نوع خط: شكسته نستعليق برگ: 90 سطر: 13 زبان: فارسى
اغاز: چمن اول مشتمل بر سيرابى و شادابى گلهاى هميشه بهار دولت ابد...
توضيحات: در يك »مقدمه« و چهار »چمن« نگاشته شدهاست.
چمن اوّل : مشتملست بر شرح كارهاى بزرگ وزراى شاهجهان مانند افضلخان، سعدالله خان،
جعفر خان و اظهارات انها درباره صفات واقعى يك پادشاه يا يك وزير.
چمن دوّم : مشتملست بر شرح مفصّل مشاغل روزمرّه امپراتور شاهجهان و شكوه و جلال
دربارش، پايتخت جديدش (شاهجهان اباد) و شهرهاى ممتاز و روستاهاى معروف واقع در محدوده
سلطنت شاهجهان.
چمن سوّم : شامل اتوبيوگرافى و مكاتيب برهمن به نام امپراتور شاهجهان و وزيرانش
مانند سعدالله خان، معظّم خان و جعفر خان...
چمن چهارم : افكار و نظريات برهمن درباره مذهب، اخلاق و تصوّف.


© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.