یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

منهاج العابدين

نویسنده : امام محمّد غزالى کتابخانه : كتابخانه عاليه مهدويه،پالن پور گجرات موضوع : فقه زبان : فارسى شماره کتاب : 9

شماره ميكروفيلم: 8/2     موضوع: فقه
نام كتاب: منهاج العابدين
ن ام مولّف: امام محمّد غزالى )متوفّى 505ه'./ 1111م.(
نام كاتب: فضل الله تاريخ كتابت: 1131ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 134سطر: 13زبان: فارسى
آغاز: حمد مر خدايى را كه او ملك حكيم است و جواد كريم است و عزيز رحيم است...
توضيحات: مشتمل بر چند »عقبات« به شرح زيراست:
-1عقبه علم، -2عقبه توبه، -3عقبه عوايق، -4عقبه عوارض، -5عقبه بواعث، -6عقبه قوادح، - 7عقبه حمد و شكر.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.