چهارشنبه ٦ مرداد ١٤٠٠

فتاواي ابراهيم شاهي

نویسنده : شهاب الدين احمد بن محمد کتابخانه : كتابخانه دانشكده فورت ويليام دهلي موضوع : فقه زبان : عربى شماره کتاب : 9

شماره کتابخانه : 610           موضوع: فقه
نام كتاب: فتاوای ابراهيم شاهی
نام مؤلف: شهاب الدين احمد بن محمد معروف به نظام گيلانی
نام کاتب: سيد محمد حسن اهل اودهـ
نوع خط: نسخ تعداد صفحات: 756 زبان: عربی
آغاز: باب البيوع فی خزانة الفقه البيوع ثلاثه مع صحيح و هو المعروف...
توضيحات: اين اثر مجموعه مسائل و احکام فقهی است مطابق بامذهب حنفی است. در اين نسخهاين رساله از "کتاب بيوع" آغاز و مشتمل بر 148 فصل می باشد. نگارنده در زمان حکومت ابراهيم شاه عادل اول بيجاپور (1558 – 1535 ميلادی) به شهرت رسيد و اين اثر را به ابراهيم عادلشاه اهداء نمود. اين نسخه را سيد محمد حسن اهل اودهـ کتابت کرد ولی تاريخ کتابت ندارد.
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.