یکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

شرح جام جهان نما

نویسنده : کتابخانه : كتابخانه درگاه عاليه چشتيه،احمداباد گجرات موضوع : تصوّف زبان : فارسى شماره کتاب : 8

شماره ميكروفيلم: 7/2      موضوع: تصوّف
شماره كتابخانه: 12/2
نام كتاب: شرح جام جهان نما
نام كاتب: محمّد بن سيّد اسمعيل اورنگ آبادى بخارى )شارح(
تاريخ كتابت: 1231ه'.
نوع خط: نستعليق برگ: 32سطر: 17زبان: فارسى
آغاز: حمد بيحد وشكر بيعد سزاى ذاتى كه وحدتش منشأ احديت و واحديت شد و...
توضيحات: متن از محمّد شيرين مغربى )متوفّى 809ه'./ 1407م.( كه آنرا در توحيد و مراتب وجود و
وحدت و اعتبار وجود و علم و شهود و نور تجّلى نگاشته و شارح شرح مبسوطى بر آن نوشته است.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.