شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠

پيم‌ كهاني‌

نویسنده : محمد صالح‌ قادري‌ کتابخانه : كتابخانه انجمن ترقي اردو دهلي موضوع : داستان زبان : فارسي شماره کتاب : 5

شمارة‌ ميكروفيلم‌:        5/1موضوع‌: داستان‌
شمارة‌ كتابخانة‌: 3/1/الف‌:5
نام‌ كتاب‌:        پيم‌ كهاني‌ (جزء نوزدهم‌)
نام‌ مؤلف‌:       محمد صالح‌ قادري‌ اورنگ‌ آبادي‌
نام‌ كاتب‌:        غلام‌ حسن‌ رضاتاريخ‌ كتابت‌: 13 رجب‌ 1190 ه
نوع‌ خط‌:        شكسته‌ نستعليق‌ تعداد برگ‌: 50          تعداد سطر: 15          زبان‌: فارسي‌
آغاز:   پيم‌ كهاني‌ كهت‌ هون‌... معني‌ ظاهر آنست‌ كه‌ افسانه‌ عشق‌ ميگويم‌ اي‌ دوستان‌ بياييد و بشنويد كه‌...

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.