شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠

مرات المحققين

نویسنده : شيخ‌ محمود بن‌ امين‌ الدين‌ عبد الكريم‌ کتابخانه : كتابخانه انجمن ترقي اردو دهلي موضوع : تصوف زبان : فارسي شماره کتاب : 7

 

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:        7/1موضوع‌: تصّوف‌
شمارة‌ كتابخانة‌: 3/1/الف‌:7
نام‌ كتاب‌:        مرات المحققين‌
نام‌ مؤلف‌:       شيخ‌ محمود بن‌ امين‌ الدين‌ عبد الكريم‌ بن‌ يحيي‌' شبستري‌ تبريزي‌ (مرگ‌ در 718 ه و
                             719 ه نيز گفته‌ اند).
نوع‌ خط‌:        نستعليق‌                             تعداد برگ‌: 24          تعداد سطر: 14          زبان‌: فارسي‌
آغاز:   حمد بيحد و ثناي‌ بيعد واجب‌ الوجود يراكه‌ آثار قدرت‌ او در عالم‌...
توضيحات‌: در معرفت‌ نفس‌ و خداشناسي‌، آميخته‌ با فلسفه‌ و عرفان‌ در هفت‌ "باب‌":1- نفس‌ طبيعي‌ ونباتي‌ و حيواني‌ و انساني‌ -2- در صور موجودات‌ -3- واجب‌ الوجود و ممكن‌ الوجود وممتنع‌ الوجود -4- حكمت‌ آفرينش‌ چيست‌؟ -5- عناصر اربعه‌، مبداء و معاد -6- آفاق‌ وانفس‌ -7- برابري‌ آفاق‌ و انفس‌ در جهان‌ آسماني‌ - در ديباچه‌ گويد: "مرآت‌ المحققين‌" نام‌نهاده‌ شد، جهت‌ آنكه‌ مرآت‌ آينه‌ باشد كه‌ چون‌ كسي‌... در اين‌ كتاب‌ نظر كند خود را بتواندديد و از خودشناسي‌ به‌ خدا شناسي‌ تواند رسيد.
 
 

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.