شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠

راحت‌ القلوب

نویسنده : خواجه‌ نظام‌ الدين‌ اولياء، کتابخانه : كتابخانه انجمن ترقي اردو دهلي موضوع : تصوف زبان : فارسي شماره کتاب : 9

 
شمارة‌ ميكروفيلم‌:        9/1موضوع‌: تصّوف‌
شمارة‌ كتابخانة‌: 3/1/الف‌:9
نام‌ كتاب‌:        راحت‌ القلوب‌
نام‌ مؤلف‌:       خواجه‌ نظام‌ الدين‌ اولياء، محمد دهلوي‌ (متوفّي‌ 725 ه/ 1325 م‌)
نام‌ كاتب‌:        مبارك‌ بن‌ فيض‌ الله
نوع‌ خط‌:        تعداد برگ‌: 21                                       تعداد سطر: 15                                      زبان‌: فارسي‌
آغاز:   الحمد لله رب‌ّ العالمين‌... بدانكه‌ اسعدك‌ الله تعالي‌' في‌ الدارين‌ بنده‌ حقيرو...
توضيحات‌: انجام‌ افتاده‌. ملفوظات‌ شيخ‌ فريدالدين‌ مسعود گنج‌ شكر معروف‌ به‌ بابا فريد (متوفّي‌664 يا 665 هج‌/1665 م‌) است‌. مجموعة‌ مجالسي‌ است‌ كه‌ نخسيتن‌ آنها از 15 رجب‌ 655ه/ 1257 م‌ آغاز و به‌ 656 ه/ 1258 م‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد و اين‌ مجموعه‌ پس‌ از مرگ‌استاد در 664 يا 665 ه انجام‌ پذيرفته‌ است‌. موضوع‌ اثر، دربارة‌ عرفان‌، آداب‌ سلوك‌،شرايط‌ مريد و خرقه‌ پوشي‌ است‌.
 
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.