شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠

تحفه نصايح‌

نویسنده : يوسف‌ گدا معروف‌ به‌ شاه‌ کتابخانه : كتابخانه انجمن ترقي اردو دهلي موضوع : منظومه‌ ها زبان : فارسي شماره کتاب : 1

شماره ميكروفيلم: 1/1                 موضوع: فقه
شماره كتابخانه: 3:1:الف:1
نام كتاب: تحفه نصايح = تحفة النصايح
نام مؤلف: يوسف گدا معروف به شاه راجو قتال (متوفّی 774هـ/1373 م)
تاريخ كتابت: 10 ربيع الاوّل 795 هـ/1393م
نوع خط: نستعليق شكسته برگ: 31 سطر: 13 زبان: فارسی

آغاز: حمدی بگويم بيعدد مر خالق جن و بشر
كرده معلق آسمان هم اختران شمس و قمر
توضيحات: مجموعه اشعار در مدح پيامبر و اوليای اسلام، نامبرده از صوفيان و سرايندگان
نامى سده هشتم است. اين منظومه را برای فرزندش ابوالفتح در 46 "باب" نگاشته،
آغاز از حمد و نعت و مدح شيخ نصيرالدين محمود چراغ دهلی (متوفّی 757 هـ/
1356 م) شروع شده و سپس ابواب را آورده است. باب -1- در توحيد باری تعالی
-2- در بيان ايمان بر انبيا -3- در عقوبت -4- در بيان علم و تعلم -5- در بيان
قضای حاجت و وضو -6- در بيان نماز كردن -7- در بيان زكوة و صدقات -8-
در بيان روزه -9- در بيان حج و سفر و جهاد -10- در تلاوت قرآن و ذكر و دعا
-15- در بيان آب خوردن -20- در حسن خلق -30- در حلم و غضب -40- در
اسباب بينوايی -46- در مناجات.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.