شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠

مجموعه رسايل‌

نویسنده : کتابخانه : كتابخانه انجمن ترقي اردو دهلي موضوع : منظومه‌ ها زبان : فارسي شماره کتاب : 2

شماره ميكروفيلم: 2/1 موضوع: منظومه ها
شماره كتابخانه: 3/1/الف:2
نام كتاب: مجموعه رسایل (2 رساله)
نوع خط: نستعليق تعداد برگ: 24 تعداد سطر: 24 زبان: فارسی
1- بحر طويل از ناشناس (12 برگ)
آغاز: بعد توحيد حق و نعت رسول عرب و منقبت آل و اصحاب وی و مدح...
2- هفت بند كاشی از ملا حسن كاشی آملی (12 برگ)
آغاز: بند اوّل: السلام ای سايه‏ات خورشيد رب العالمين.

 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.