شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠

پري‌ خانه

نویسنده : انند رام‌ مخلص‌ کتابخانه : كتابخانه انجمن ترقي اردو دهلي موضوع : چند دانشي زبان : فارسي شماره کتاب : 3

 

 
شمارة‌ ميكروفيلم‌:        3/1موضوع‌: چند دانشي‌
شمارة‌ كتابخانه‌: 3/1/الف‌:3
نام‌ كتاب‌:        پري‌ خانه‌
نام‌ مؤلّف‌:       آنند رام‌ مخلص‌ (م‌ 1164 ه/ 1751 م‌)
تاريخ‌ كتابت‌:   1144 ه
نوع‌ خط‌:        نستعليق‌                             تعداد برگ‌: 12          تعداد سطر: 23          زبان‌: فارسي‌
آغاز:   رنگا رنگ‌ حمد و ستايش‌، مصوّري‌ را كه‌ قلم‌ قدرتش‌ از سواد پرداز خط‌...
توضيحات‌: داراي‌ عناوين‌ زير:
                             1- تعريف‌ ورق‌ هولي‌ -2- كيفيت‌ ورق‌ كو كنارخانه‌ -3- تعريف‌ ورق‌ نك‌ بندان‌ جهان‌ آباد-4- ورق‌ پنكهت‌ -5- احوال‌ صفحة‌ تصوير فيل‌ -6- در بيان‌ شوخيهاي‌ كمنه‌ سنبل‌ -7-وصف‌ ورق‌ شكارگاه‌ -8- سيرابي‌ معاني‌ با آب‌ و تاب‌ از تحرير وصف‌ پراز گل‌ چشمه‌ آب‌-9- تعريف‌ مرقع‌.

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.