شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠

جامع‌ القوانين

نویسنده : ناشناس کتابخانه : كتابخانه انجمن ترقي اردو دهلي موضوع : نامه نگارى زبان : فارسي شماره کتاب : 10

 

شمارة‌ ميكروفيلم‌:        10/1موضوع‌: نامه‌ نگاري‌
شمارة‌ كتابخانة‌: 3/1/الف‌:10
نام‌ كتاب‌:        جامع‌ القوانين‌
نام‌ مؤلّف‌:       ناشناس‌
نام‌ كاتب‌:        شيخ‌ محمد عظيم‌
نوع‌ خط‌:        شكسته‌ نستعليق‌ تعداد برگ‌: 36          تعداد سطر: 12          زبان‌: فارسي‌
آغاز:   ...بروح‌ مقدس‌ و مطهر و منور حضرت‌ سرور انبياء سراج‌ الاولياء...
آغاز متن‌:       ستايش‌ و نيايش‌ مراحدي‌ را كه‌ كاتب‌ فصاحت‌ بيان‌ خرد دانشوران‌...
توضيحات‌: مشتمل‌ است‌ بر چهار "فصل‌" به‌ شرح‌ زير:
فصل‌ اوّل‌:       در مكتوبات‌ - دوّم‌- در رقعات‌ - سوّم‌- مشتمل‌ بر دو قسم‌: قسم‌ اوّل‌: در مراسلات‌تهنيت‌آميز.
قسم‌ دوّم‌:         در مكاتبات‌ تعزيت‌ انگيز - چهارم‌- در آداب‌ و القاب‌ و خاتمة‌ كتاب‌.
 
 

© 2015 indianislamicmanuscript.com, All rights reserved.